• banner

Zakres usług

Anwalt im Büro

W ofercie Kancelarii znajduje się:

 1. Doradztwo prawne.
 2. Obsługa prawna osób fizycznych i prawnych, podmiotów gospodarczych i instytucji.
 3. Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i arbitrażowymi oraz organami administracji.
 4. Uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach.
 5. Sporządzanie opinii, analiz i ekspertyz prawnych.
 6. Sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych.
 7. Sporządzanie pism procesowych i urzędowych w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i gospodarczych.

 

Szczegółowa oferta:

 

Prawo cywilne:

 • windykacja należności,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy związane z nieruchomościami,
 • zasiedzenia,
 • ochrona własności,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • lokale, w tym sprawy z zakresu prawa spółdzielczego i wspólnot mieszkaniowych.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej,
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,
 • przyznanie , ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka.

 

Obsługa podmiotów gospodarczych i instytucji

 • doradztwo prawne,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • sporządzanie umów, wprowadzanie zmian w umowach,
 • sporządzanie pism procesowych i urzędowych,
 • reprezentowanie firm przed sądami i urzędami,
 • zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego,
 • przekształcenia przedsiębiorstw, spółek cywilnych i handlowych,
 • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw.

 

Prawo administracyjne

 • sporządzanie wniosków i pism w sprawach administracyjnych,
 • odwołania i skargi na decyzje organów administracyjnych,
 • zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami administracyjnymi i samorządowymi kolegiami odwoławczymi,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń i koncesji.

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • podział spadku,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo i pomoc prawna w zakresie obrony praw pracownika i pracodawcy,
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • roszczenia wynikające ze stosunku pracy,
 • odszkodowanie ze stosunku pracy oraz na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu chorób i wypadków przy pracy,
 • ustalanie istnienia stosunku pracy,
 • mobbing,
 • sporządzanie pism procesowych i urzędowych z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • odwołania od decyzji w sprawach emerytur i rent z ubezpieczenia społecznego,
 • zastępstwo procesowe w sprawach o emerytury, renty i inne świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Nieruchomości i inwestycje

 • ochrona własności nieruchomości,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości gruntowych i lokalowych,
 • zasiedzenia,
 • zwrot nieruchomości wywłaszczonych,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu nieruchomości,
 • pełna obsługa prawna procesu inwestycyjnego,
 • odwołania i skargi na decyzje organów administracji w zakresie spraw inwestycyjnych,
 • zastępstwo procesowe w sprawach związanych z inwestycjami.

 

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacja wierzycieli na etapie całego postępowania upadłościowego,
 • ogłoszenie upadłości.